Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).
Ngày cập nhật 09/07/2023

    Thực hiện chương trình công tác năm 2023 của UBND xã, hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, UBND xã lập hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) với những nội dung như sau:

    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

    1. Mục đích

   - Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người  có công với cách mạng, thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ưu đãi người có công với cách mạng.

   - Thông qua các hoạt động Kỷ niệm thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với người có công; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “xã phường làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

    2. Yêu cầu

    - Các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả; phân công rõ trách nhiệm các đoàn thể, BQL các thôn trong tổ chức, triển khai thực hiện.

   - Phát động phong trào lập thành tích kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

    II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

    1. Công tác tuyên truyền

    1.1. Nội dung:

    - Thường xuyên tổ chức tuyên truyền ý nghĩa ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác Thương binh - Liệt sĩ trên hệ thống truyền thanh của xã, trong các buổi họp các đoàn thể, thôn.

    - Tuyên truyền Pháp lệnh số 02/2020/PL-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

    - Tuyên truyền biểu dương các tập thể và các nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; gương Người có công tiêu biểu: chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia các hoạt động của xã hội.

    1.2. Hình thức tuyên truyền:

    - Treo cờ, băng rôn tuyên truyền  Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ tại các thôn, cơ quan, trường học.

    - Tuyên truyền thông qua các buổi họp của các đoàn thể, thôn, các buổi sinh hoạt CLB: qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, người có công ….

    1.3. Kinh phí: Từ qũy đền ơn đáp nghĩa vận động các tổ chức, các mạnh thường quân ….

    2. Thực hiện chính sách đối với người có công và chăm sóc phần mộ, các công trình ghi công liệt sĩ.

   2.1. Thực hiện chính sách đối với người có công.

    - Triển khai thi hành kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công quy định tại Pháp lệnh số 02/2020/PL-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

    - Tiếp tục thực hiện QĐ số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở.

   2.2. Công tác chăm sóc phần mộ, các công trình ghi công liệt sĩ và chăm sóc người có công.

    - Tổ chức làm vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ xã đảm bảo sạch đẹp, tôn nghiêm có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc. 

   - Tăng cường công tác chăm sóc người có công; tiếp tục triển khai công tác kiểm tra rà soát và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công.

   3. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà

    a) Cấp xã: Lãnh đạo xã thăm, tặng quà cho các đối tượng người thương binh, CĐHH loại 1,

    - Tổ chức tặng quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng có công và gia đình người có công

    b) Chi bộ,ban quản lý các thôn:  Thành lập đoàn tổ chức thăm hỏi, các gia đình có công, các gia đình thờ cúng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ .

    4. Các hoạt động tổ chức kỷ niệm 76 ngày Thương binh –Liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2023

    *Tổ chức khám và cấp thuốc cho các đối tượng có công

   + Thời gian thực hiện: 7h30 phút ngày 15/7/2023 (Sáng thứ bảy).

   + Tổ chức thực hiện: Bộ phận Văn hóa – Xã hội xã phối hợp, các đoàn thể, trạm Y Tế xã và hội tim mạch Thừa thiên huế.

   -Tổ chức Lễ dâng hương các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang xã

   + Thời gian thực hiện: 07h15 ngày 27/7/2023 (sáng thứ năm)

   + Tổ chức thực hiện: Bộ phận Văn hóa – Xã hội xã phối hợp.

    Kinh phí: UBND xã, xã hội hóa.

    III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

    1. Bộ Phận Văn hóa - Xã hội:

    - Phối hợp với các bộ phận liên quan, đoàn thể, trạm Y tế ,Ban quản lý các thôn triển khai các nội dung liên quan nêu tại Kế hoạch kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ.

    - Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

    - Tổ chức tuyên truyền Pháp lệnh số 02/2020/PL-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng các văn bản mới ban hành về chế độ, chính sách người có công đến các đoàn thể, Ban quản lý các thôn và nhân dân.

    - Tham mưu cho lãnh đạo  xã  việc tổ chức thăm hỏi tặng quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng có công.

    - Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các đoàn thể và các tổ chức thực hiện tốt kế hoạch 76 ngày Thương binh – Liệt sĩ nêu trên.

     -Lập danh sách tặng quà cho các đối tượng theo đúng quy định.

    2. Trạm Y tế xã:

    - Phối hợp tốt với Hội tim mạch Thừa Thiên Huế khám và khám và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng có công, thân nhân người có công

    3. Bộ phận Tài chính – Kế toán

    - Phối hợp với công chức Văn hóa- Xã hội phụ trách công tác Lao động – Thương binh – Xã hội rà soát tham mưu thường trực UBND xã bố trí kinh phí đảm bảo cho các hoạt động tại kế hoạch này.

    4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã:

    - Chỉ đạo việc vận động, đóng góp xây dựng quỷ “ Đền ơn đáp nghĩa”; vận động các cơ quan, đơn vị , đoàn thể, nhân dân và các mạnh thường quân xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, thân nhân người có công

    5. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã:

    - Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghệp giải phóng, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc đến Đoàn viên Thanh niên

    - Phối hợp bộ phận Văn hóa- Xã hội xã làm vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ.

    6. Đề nghị Hội LHPN, Hội nông dân, Hội CCB xã:

    - Các đoàn thể tăng cường tuyên truyền công tác “ Đền ơn đáp nghĩa” trong các đoàn viên, hội viên nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác giáo dục về truyền thống cách mạng và chăm sóc người có công trên địa bàn.

    7. Ban quản lý các thôn, các cơ quan, trường học:

    - Phát động nhân dân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, treo cờ, treo băng rôn kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ  27/7/1947-27/7/2023

    - Thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” BQL báo cáo chi bộ thành lập đoàn tổ chức thăm viếng các gia đình thương binh, Liệt sĩ, người có công nhân kỷ niệm ngày 27/7./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.041
Truy cập hiện tại 53