Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tuyên truyền Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện Phú Lộc năm 2024
Ngày cập nhật 04/06/2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

huyn Phú Lộc năm 2024

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Đề án Cố đô Khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn c Kế hoch s 80/KH-SKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2024 ca UBND tnh Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024;

Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện Phú Lộc năm 2024 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) cho thanh niên, phụ nữ, học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng;

b) Lựa chọn, tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh, ươm tạo các ý tưởng, dự án KNĐMST tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; tập trung cho lĩnh vực khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin.

c) Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp hay và có tiềm năng phát triển.

2. Yêu cầu

a) Cuộc thi thu hút được đông đảo các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân và các doanh nghiệp khởi nghiệp hưởng ứng tham gia;

b) Công tác tổ chức chu đáo, đảm bảo khoa học và công bằng, khách quan, đúng quy định;

c) Thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, quỹ hỗ trợ để đưa kết quả nghiên cứu, sáng tạo ra thị trường.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân không giới hạn địa lý và độ tuổi (trừ người nước ngoài) có ý tưởng, dự án khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và dự kiến có triển khai trên địa bàn huyện Phú Lộc.

2. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

3. Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian

1

Công tác chuẩn bị

 

1.1

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi

 

Tháng 4/2024

1.2

Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi

1.3

Thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi

1.4

Họp Ban Tổ chức Cuộc thi

2

Công tác tổ chức tuyên truyền, vận động

 

2.1

Triển khai, phát động Cuộc thi

Tháng 4/2024

2.2

Thông báo, tuyên truyền, phổ biến, quảng bá về Cuộc thi trên các kênh thông tin

Tháng 4/2024

2.3

Hướng dẫn viết hồ sơ dự thi

Tháng 4-5/2024

2.4

Xây dựng Phóng sự tổng hợp về Cuộc thi

Tháng 6/2024

3

Công tác chấm thi

Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: ngày 15/5/2024

3.1

Họp Ban Tổ chức Cuộc thi, chuẩn bị công tác chấm thi, công tác xét hỗ trợ

Tháng 4/2024

3.2

Xây dựng và ban hành quy chế chấm thi, thang điểm chấm các hồ sơ dự thi

Tháng 4/2024

3.3

Thành lập Hội đồng giám khảo

Tháng 4/2024

3.4

Tổ chức chấm thi

Tháng 5/2024

3.5

Họp Hội đồng giám khảo về kết quả chấm thi

Tháng 6/2024

3.6

Trình UBND huyện phê duyệt kết quả Cuộc thi

Tháng 6/2024

4

Tổ chức hội nghị tổng kếttrao giải Cuộc thi

Tháng 6/2024

 

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2024 đã cấp cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

2. Nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Cơ quan thường trực):

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Triển khai, phát động Cuộc thi; thông báo, tuyên truyền, quảng bá, vận động các thành phần tham gia bằng nhiều hình thức khác nhau; tổ chức hướng dẫn và tiếp nhận xử lý hồ sơ dự thi;

- Chuẩn bị, tổ chức các hoạt động hỗ trợ trong quá trình diễn ra Cuộc thi;

- Tham mưu Ban Tổ chức Cuộc thi gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thi (nếu có);

- Tham mưu UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết, trưng bày và trao giải thưởng cho các ý tưởng, dự án KNĐMST đạt giải.

- Lựa chọn, giới thiệu các các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân đạt giải tham gia các cuộc thi cấp cao hơn tổ chức.

- Thông tin, tuyên truyền, kêu gọi, vận động các doanh nghiệp tài trợ và tham gia Cuộc thi.

2. Phòng Tài chính Kế hoạch: Hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí tổ chức Cuộc thi theo đúng quy định.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phát động Cuộc thi trong học sinh để thúc đẩy hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong trường trung học phổ thông.

4. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện

- Phổ biến, tuyên truyền, vận động các đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham gia Cuộc thi (bao gồm đoàn thanh niên các xã, thị trấn);

- Phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn về Cuộc thi.

5. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân, Liên Đoàn Lao động

- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi và các hoạt động liên quan đến cuộc thi như: Hội nghị, truyền thông nâng cao kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các hội viên hội trên địa bàn huyện;

- Hỗ trợ, lựa chọn, giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của các hội viên hội phụ nữ đăng ký tham gia cuộc thi.

6.Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện: Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Cuộc thi.

Tập tin đính kèm:
Lê Giang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.041
Truy cập hiện tại 45